ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
İstehlakçıya vurulan zərər necə ödənilməlidir?

İstehlakçıların əsas hüquqlarından biri də qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda, lazımi keyfiyyəti olmayan, habelə insanların sağlamlığına, həyatına təhlükəli olan malların (işlərin, xidmətlərin) vurduğu zərərin ödənilməsidir. Zərər anlayışı özündə həm real zərəri, həm də əldən çıxmış faydanı ehtiva edir.

Real zərər dedikdə hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi nəzərdə tutulur.

Əldən çıxmış fayda dedikdə isə hüququ pozulan şəxsin hüququ pozulmasaydı, adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər başa düşülür.

Zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququna malik olan şəxs-istehlakçı ona vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edə bilər.

Əgər müqavilədə zərərin əvəzinin daha az miqdarda ödənilməsi nəzərdə tutulubsa o zaman həmin həddə ödənilir.

İstehlakçı real zərər və əldən çıxmış fayda ilə yanaşı, ona dəyən mənəvi ziyanın ödənilməsini də tələb edə bilər. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunda qeyd olunur ki, istehlakçının hüquqları istehsalçı (icraçı, satıcı) tərəfindən pozularsa, istehlakçıya dəyən mənəvi ziyan günahkar tərəfindən ödənilməlidir. Ödənilən ziyanın dəyəri, qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.

Zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tələbin həcminin müəyyənləşdirilməsi zamanı zərərçəkənin, onun işçisinin və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda üçüncü şəxslərin davranışının zərərin yaranmasına və artmasına hansı həcmdə şərait yaratması nəzərə alınmalıdır.